Koszyk jest pusty

Jakieś pytania?
Zapytaj nas tutaj!

Iain

Offline

Regulamin korzystania z witryny


1.         Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje sposób, w jaki mogą Państwo używać naszej witryny. Używając jej akceptują Państwo w całości wszystkie warunki tego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z nimi w całości lub częściowo, nie należy korzystać z witryny.


2.         Warunki korzystania z witryny

O ile nie określono inaczej, my lub nasi licencjodawcy posiadamy prawa własności intelektualnej w odniesieniu do materiału znajdującego się w naszej witrynie. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Mogą Państwo oglądać strony, pobierać je jedynie w celu cachowania, oraz drukować je na własny użytek - z ograniczeniami wyszczególnionymi poniżej oraz w innych miejscach tego dokumentu.

Nie jest dozwolone:

a.       Ponowne publikowanie materiału zawartego w tej witrynie (włączając w to publikację w innej witrynie)

b.       Sprzedawanie, wynajmowanie lub przekazywanie licencji na materiał z tej witryny

c.       Publiczne prezentowanie jakiegokolwiek materiału zawartego w witrynie

d.       Reprodukowanie, duplikowanie, kopiowanie lub inne wykorzystywanie materiału zawartego w witrynie dla celów komercyjnych, o ile nie wydamy wyraźnej zgody na piśmie.

e.       Edytowanie lub innego rodzaju modyfikowanie jakiegokolwiek materiału z tej witryny bez naszego wyraźnego zezwolenia na takie działania.

f.        Dystrybucja materiału z tej witryny (z wyjątkiem zawartości wyraźnie przeznaczonej do dysrybucji, jak na przykład naszego biuletynu).


3.         Dozwolone korzystanie

Niedozwolone jest korzystanie z naszej witryny w jakikolwiek sposób, który doprowadzi lub może doprowadzić do jej uszkodzenia albo do ograniczenia jej dostępności, jak również w jakikolwiek sposób sprzeczny z prawem, niedozwolony, oszukańczy lub szkodliwy, a także w związku z jakąkolwiek działalnością lub celem sprzecznym z prawem, niedozwolonym, oszukańczym lub szkodliwym.

Niedozwolone jest korzystanie z naszej witryny w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przekazywania, wysyłania, używania, publikowania lub dystrybucji jakiegokolwiek materiału, który składa się z (lub jest połączony z) jakimkolwiek oprogramowaniem szpiegowskim, wirusem komputerowym, koniem trojańskim, robakiem, oprogramowaniem służącym do wykradania haseł (keyloggerem), narzędziem pomocnym we włamaniach do systemów informatycznych (rootkitem) lub innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym.

Niedozwolone jest przeprowadzanie jakichkolwiek planowych lub zautomatyzowanych czynności związanych z gromadzeniem danych (w tym również, ale nie ograniczając do, scrapingu, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) w witrynie lub w odniesieniu do witryny bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Niedozwolone jest korzystanie z naszej witryny w celu przekazywania lub wysyłania nie zamawianych wiadomości o treści komercyjnej.

Niedozwolone jest korzystanie z naszej witryny w jakimkolwiek celu związanym z marketingiem bez naszej pisemnej zgody.


4.         Ograniczoność dostępu

Dostęp do pewnych obszarów naszej witryny jest ograniczony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do innych obszarów naszej witryny albo nawet całej witryny, według naszego uznania.

Jeżeli dostarczymy Państwu nazwę użytkownika i hasło w celu otwarcia dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie lub innej zawartości czy usług, zobowiązani są Państwo do utrzymywania nazwy użytkownika i hasła w tajemnicy.

Możemy zablokować dostarczoną Państwu nazwę użytkownika i hasło według naszego uznania, bez uprzedzenia i wyjaśnień.

  

5.         Ograniczenia gwarancji

Nie udzielamy żadnych gwarancji, tak wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym (lecz nie ograniczając do) gwarancji, że witryna i zawarty w niej materiał spełnią Państwa oczekiwania, będą funkcjonować w sposób bezbłędny i nieprzerwany oraz że błędy zostaną skorygowane. Nie udzielamy gwarancji przydatności handlowej, zadowalającej jakości, dokładności i przydatności do określonego celu lub potrzeby oraz nie naruszania przez witrynę i zawarty w niej materiał praw autorskich lub patentowych, chyba że takie dorozumiane gwarancje prawnie nie podlegają wyłączeniu.


6.         Ograniczenia oraz wykluczenie odpowiedzialności

Żadne z zawartych w tym dokumencie oświadczeń nie spowoduje: (a) ograniczenia lub wyłączenia naszej lub Państwa odpowiedzialności za śmierć lub zranienie będące skutkami zaniedbania; (b) ograniczenia lub wyłączenia naszej lub Państwa odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; (c) ograniczenia w jakikolwiek zabroniony przez obowiązujące prawo sposób, jakichkolwiek naszych lub Państwa zobowiązań; albo (d) wyłączenia jakichkolwiek naszych lub Państwa zobowiązań, które w świetle obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wymienione w tym ustępie i w innych miejscach tego dokumentu: (a) są przedmiotem poprzedniego ustępu; i (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z warunków korzystania z witryny lub w odniesieniu do warunków korzystania, w tym zobowiązania wynikające z umowy, wynikłe z przewinienia (włączając w to zaniedbanie) i naruszenia obowiązku prawnego.

Dopóki witryna oraz zawarte w niej informacje i usługi są udostępniane bez opłat, nie będziemy odpowiedzialni za stratę lub uszczerbek dowolnego rodzaju.

Nie będziemy odpowiedzialni względem Państwa za straty powstałe na skutek jakiegokolwiek wydarzenia lub wydarzeń, na które nie mamy wpływu.

Nie będziemy odpowiedzialni względem Państwa w związku z jakimikolwiek stratami w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym (bez ograniczeń) utratą lub uszczerbkiem zysków, dochodów, przychodów, zastosowań, produkcji, przewidywanych oszczędności, interesów, umów, możliwości handlowych lub dobrej woli. 

Nie będziemy odpowiedzialni względem Państwa w związku z jakąkolwiek stratą lub uszkodzeniem jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania.

Nie będziemy odpowiedzialni względem Państwa w związku z żadną szczególną, pośrednią lub wtórną stratą.


7.         Wynagrodzenie strat

Niniejszym zobowiązują się Państwo wynagrodzić nam wszelkie straty, zniszczenia, koszty, odpowiedzialności i wydatki (w tym bez ograniczeń wydatki na porady prawne oraz wszelkie kwoty zapłacone przez nas osobom trzecim w rezultacie roszczeń lub sporów, które zalecą nam nasi doradcy prawni) poniesionych lub odczutych przez nas, wynikających z naruszenia przez Państwa któregokolwiek z postanowień tego dokumentu lub powstałych z jakiejkolwiek skargi, że naruszyli Państwo któreś z postanowień zawartych w tym dokumencie.  


8.         Naruszenia warunków korzystania z witryny

Bez szkody dla naszych pozostałych praw opisanych w tym dokumencie, jeśli Państwo w jakikolwiek sposób naruszą warunki korzystania z witryny, możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne w tej sytuacji, w tym zawieszenie Państwa dostępu do witryny, zakaz dostępu do witryny, blokowanie dostępu do witryny komputerom posługującym się Państwa numerem IP, kontakt z dostawcą usług internetowych w celu wnioskowania o zablokowanie Państwu dostępu do witryny i/ lub wniesienie do sądu sprawy przeciwko Państwu.


 9.         Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo by od czasu do czasu wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu. Poprawiony dokument będzie obowiązywał od daty jego publikacji w naszej witrynie. Prosimy o regularne sprawdzanie zawartości Regulaminu w celu upewnienia się, że znają Państwo aktualną wersję.


10.      Cesja praw

Nasze prawa i/lub obowiązki w świetle tego regulaminu możemy przenieść, scedować lub postąpić z nimi w inny sposób bez powiadamiania o tym Państwa lub uzyskiwania Państwa zgody.

Państwa prawa i/lub obowiązki  w świetle tego regulaminu nie mogą być przeniesione, scedowane ani zmienione w inny sposób.

 

11.      Rozdzielność umowy

Jeśli postanowienie zawarte w tym dokumencie zostanie przez sąd lub inny właściwy organ władzy uznane za niezgodne z prawem lub nieobowiązujące, pozostałe postanowienia zostaną utrzymane w mocy. Jeśli usunięcie części niezgodnego z prawem lub nieobowiązującego postanowienia zawartego w tym dokumencie sprawi, że stanie się ono zgodne z prawem lub wykonalne, część ta będzie uważana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie utrzymana w mocy. 

 

12.      Wyłączenie praw osób trzecich

Niniejszy Regulamin ma służyć Państwu i nam, nie ma natomiast służyć interesowi żadnej osoby trzeciej lub być egzekwowalny przez osobę trzecią. Wynikające z niniejszego Regulaminu prawa – zarówno Państwa jak i nasze - nie są przedmiotem przyzwolenia jakiejkolwiek osoby trzeciej.

 

13.      Całość umowy

Niniejszy Regulamin wraz z naszą polityką prywatności składają się na całościową umowę między Państwem a nami regulującą sposób użytkowania naszej witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy pomiędzy Państwem a nami w tym zakresie.


14.      Język umowy

Umowa może zostać zawarta w języku polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim.


15.  Anulowanie zamówienia

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość, mają Państwo prawo do anulowania umowy zakupu któregokolwiek z produktów w ciągu 7 dni roboczych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym przesyłka została doręczona.

W celu anulowania umowy i zwrotu produktów prosimy o kontakt z serwisem obsługi klienta Murano-Lite, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki.

Zwracany produkt należy bezpiecznie zapakować i wysłać go wraz z naszą dokumentacją przewozową.

Dla Państwa zabezpieczenia radzimy użyć przesyłki poleconej. Prosimy zwrócić uwagę, że to do Państwa należy opłacenie przesyłki ze zwracanym towarem, chyba że dostarczyliśmy przesyłkę omyłkowo lub towar jest wadliwy. Jeśli nie otrzymamy towaru z powrotem, możemy zorganizować odebranie go z Państwa miejsca zamieszkania na Państwa koszt.

Jeśli zażyczą sobie Państwo by towar odebrała od Państwa nasza firma kurierska, koszty przesyłki również należą do Państwa.

Po otrzymaniu informacji o anulowaniu zamówienia zwrócimy jak najszybciej odpowiednią część ceny zamówionego towaru, nie poźniej niż 30 dni od anulowania.

W celu anulowania zamówienia należy wysłać wiadomość na piśmie lub w na jakimkolwiek innym trwałym nośniku. Prosimy o przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres: info@murano-lite.com lub pocztą tradycyjną na nasz zarejestrowany adres (punkt poniżej).


16. Nasze dane

Pełna nazwa firmy brzmi AniLite Limited .

Jesteśmy zarejestrowani na Cyprze pod numerem HE256116.


Nasz zarejestrowany adres to:

Florinis 7, Greg Tower 6th Floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 


Mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając wiadomość elektroniczną na adres  info@murano-lite.com